19 december 2016

Barns uppväxtvillkor är något jag brinner för och anledningen till att jag ville engagera mig politiskt för socialdemokraterna. När jag arbetade som socionom blev det så tydligt hur mycket politiken spelar roll för hur livet ska te sig för barnen.

Det här är inlägget jag höll i debatten om regeringens budget när det gäller barn- och familjepolitiken:

Barn- och familjepolitiken är en politisk fråga som berör många och som väcker många känslor. Jag skulle vilja tala om några av de förslag som regeringen nu lyfter fram för att förbättra förutsättningarna för barnfamiljer. Jag vill särskilt lyfta fram två perspektiv i detta sammanhang: en bra fördelningspolitik och ett mer jämställt samhälle.

Barn ska kunna växa upp och få likvärdiga möjligheter att forma sitt liv, oavsett om de är födda som pojkar eller flickor eller växer upp i en familj med goda eller sämre ekonomiska förutsättningar.

Jämställdhet handlar om att lägga till och skapa ett större handlingsutrymme; vad vi kan göra, säga och drömma om. För såväl kvinnor som män, flickor och pojkar. Helt enkelt möjligheterna att kunna påverka vårt eget liv och det samhälle vi lever i. Vi har tagit många steg för jämställdheten i Sverige och ses ofta som ett föregångsland. Och ja, vi har tagit många kliv framåt. Men vi har lång väg kvar.

För kvinnor kan bristande jämställdhet handla om sämre lön än män, trots att de gör samma jobb. Att oftare ta ledigt från jobbet eller jobba deltid för att ta hand om barn, med lägre lön och lägre pensioner som följd. 

För män kan bristande jämställdhet handla om mindre tid hemma vilket kan leda till en mindre kontakt med sina barn.

För barnen kan bristande jämställdhet handla om att ungefär hälften av barnen med separerade föräldrar enbart eller mest bor med sin mamma. Och att många barn uppger att de inte har lika nära kontakt med sina pappor.

Vi är många som tycker att det är problematiskt. Barn behöver alla sina föräldrar. I artikel 18 i Barnkonventionen står det att läsa: ”Båda föräldrarna har gemensamt ansvar för barnets uppfostran och utveckling”.

När föräldraförsäkringen infördes var tanken att öka möjligheterna för papporna att få en närmare relation till sina små barn, men kanske framför allt för barnen att få en närmare relation till sina pappor. Att dela föräldraförsäkringen mer lika har visat sig vara ett bra sätt att öka jämställdheten för kvinnor och män, men också för barnen. Där föräldraförsäkringen delas mer jämställt delas också hemarbetet mer lika och arbetslivet är mer jämlikt. Vid separationer är det vanligare att barnen bor växelvis. Barnen får därmed en närmare relation till sina föräldrar.

Det finns ett starkt samband mellan jämställdhet och barns hälsa och utveckling. Tiden ensam med barnet i vardagen är viktig när barnets förtroende ska byggas upp. Alla har att vinna på jämställdhet och ett jämställt föräldraskap.

Barnbidraget är och har länge varit en viktig reform som ger barnen och dess familj bättre ekonomiska förutsättningar. De allmänna barnbidragen utgör en grundsten i den svenska familjepolitiken som ska bidra till en god ekonomisk levnadsstandard för alla barnfamiljer.

Barnfamiljer med många barn utgör en förhållandevis stor andel av hushållen med låg ekonomisk standard. Att höja flerbarnstillägget är därför ett träffsäkert sätt att förbättra dessa hushålls ekonomiska situation.

För oss socialdemokrater är den ekonomiska familjepolitiken viktig – för att skapa förutsättningar för jämlika uppväxtvillkor för alla barn. Att förbättra situationen för familjer med låg ekonomisk standard är därför en prioriterad uppgift.

I budgeten föreslås också en förstärkning av bostadsbidraget genom att inkomstgränserna höjs. Fler familjer kan då komma i fråga och få bättre ekonomiska förutsättningar genom bostadsbidraget.

I budgetpropositionen kan läsas att regeringen vill genomföra en fördelningspolitisk reform för att modernisera de behovsprövade stöden för särlevande föräldrar, som tex underhållsstöd och bostadsbidrag. Dessa förmåner är av stor betydelse för hushåll med låg ekonomisk standard, och idag är de inte tillräckligt anpassade till förändrade boendemönster och de olika familjekonstellationer som finns i dag.

Många är de barn som fortfarande lever i ekonomisk utsatthet, skillnaderna mellan barns förutsättningar ökade under flera år – så det finns all anledning att stärka fördelningspolitiken.

En politik som ger alla barn möjligheter till en god uppväxt beror på många olika saker. En bra förskola och skola av hög kvalitet. Möjligheter att få stöd om barnet eller dess familjer råkar ut för svårigheter i livet. En god hälso- och sjukvård av hög kvalitet är exempel på detta.

Jag är stolt över den budget som nu läggs fram – som har en sammanhållen politik för att stärka barns uppväxtvillkor. Nu tar vi viktiga kliv för en bättre jämställdhet och en starkare fördelningspolitik – för barnens skull!

Hela debatten kan ses här:
http://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/debatt-om-forslag/utgiftsomrade-12-ekonomisk-trygghet-for-familjer_H401SfU3

7 december 2016

Igår presenterades PISA – en världsomspännande undersökning om 15-åringars kunskapsnivå. Syftet med PISA är att undersöka i vilken grad respektive utbildningssystem bidrar till att 15-åringar som snart avslutar den obligatoriska skolan är rustade att möta framtiden.

Under flera år, särskilt år 2013, var diskussionen stor om PISA eftersom undersökningen visade att Sverige har tappat stort i resultat.

Den negativa trenden har nu vänt. PISA visar att kunskapsnivåerna har ökat inom samtliga ämnen. Sveriges skola ligger nu på eller över OECD-snittet. Det är ett mycket glädjande besked till oss men särskilt för eleverna. Och för skolans personal.

Något som fortfarande oroar är att ojämlikhet fortsätter ökar. Barns uppväxtvillkor har större betydelse i Sverige än i OECD genomsnitt. Skillnaden mellan hög- och lågpresterande elever hör till de högsta inom hela OECD. Det måste vi göra något åt!

14 november 2016

Tillbringade dagen i Ödeshög och kvällen i Finspång.

I Ödeshög fick jag möjligheten att besöka Fridtjuv Bergsskolan och Lysingsskolan. Det var en mycket rolig och intressant dag. Besökte förberedelseklass och några klasser i svenska och textilslöjd, pratade skolutveckling, utmaningar, digitalisering och internationalisering med skolledare lärare och elever. Har under hösten besökt ett antal skolor i sex olika kommuner i Östergötland. Tänker sätta mig och samla ihop mina intryck.

Efter besöket i Ödeshög for jag vidare till Finspång för att prata migration och etablering. Vi diskuterade dagens förutsättningar och hur vi vill ha det i framtiden. Det var mycket givande diskussioner.


8 november 2016

Vinster i skolan? Läs artikel av ministrarna Anna Ekström, Ardalan Shekarabi och Gustav Fridolin här: http://www.svd.se/ministrar-vinstjakt-far-inte-styra-skolan/om/vinster-i-valfarden-7GmE

Måndag i Vadstena

Under gårdagen fick jag möjlighet att besöka olika verksamheter och platser i fina Vadstena.

Petrus Magni skola är en skola som fått uppmärksamhet för sina goda resultat och engagemang för eleverna. Fick smakprov på det under mitt besök på skolan igår tillsammans med Göran Faltgren som är S och ordförande i kultur- och utbildningsnämnden. Bland annat berättade rektor och lärare om det Livsstil 2000-projekt som skolan startade 1996. Projektet handlar om att arbeta aktivt med ANDT-frågor genom framför allt friskvårdsinsatser och trivselaktiviteter.

När jag under eftermiddagen fick träffa Anders Hedeborg och Desireé Forsén som är engagerade socialdemokratiska politiker, pratade vi mycket om hur kultur och samhällsbyggnad kan utveckla Vadstena. Med på en av träffarna var också Bengt-O Petersson, som är ordförande i Konsensus. Det var spännande att få höra om idéer och visioner för Vadstena.

Slutligen fick jag besöka det nyöppnade och fina LSS-boendet Konvaljen. Vi visades runt av boende och av verksamhetschef Henrietta Larsson.Anders Hedeborg, Desireé Forsén och Henrietta Larsson i det trevliga och stilfula Konvaljen.Lyssnat till delar av den presskonferens som Ilmar Reepalu och Ardalan Shekarabi just hållit. Det har varit en intressant utredning som haft i uppdrag att utreda en vinstbegränsning och hur civilsamhället kan stärkas.

Utredningen föreslår bland annat en begränsning av vinstuttag för företag i offentligt finansierad välfärdsverksamhet samt starkare krav på tillstånd och uppföljning. Vidare har utredningen tagit fram ett antal förslag för att öka möjligheterna för civilsamhället.

Det är viktigt att ha ordning och reda i välfärden. De pengar som vi avsätter för välfärd, utbildning och andra samhällsinsatser ska gå till det som de är avsedda för. Samtidigt måste vi fortsätta satsa på att stärka kvaliteten.

Nu har utredningen lämnats över till regeringen och innan beslut fattas ska utredningen skickas ut på remiss. Det blir spännande att följa detta!

3 november 2016

Hög kvalitet inom äldreomsorgen

Igår besökte jag demensarbetslaget DAL City - ett team inom hemtjänsten med särskild kompetens för att ge människor med demens eller minnessvårigheter stöd och trygghet. Fick träffa verksamhetschef Marie Svensson och samordnare Jennie Sandström. Vi pratade om vad som fungerar bra med dagens äldreomsorg för personer med demens och vad som kan och behöver utvecklas. Det var en inspirerande stund.För att utveckla äldreomsorgen behöver kompetensen inom vården för demens eller minnessvårigheter stärkas, men också samordnas. Linköpings kommun har på många sätt kommit långt och har länge varit en förebild runtom i landet. Det demensarbetslag som jag igår besökte är ett exempel på detta.

Handledning och fortbildning är exempel på områden som behöver utvecklas på många ställen. Tror också att det är dags att vi utvecklar ett nationellt system för utbildning inom vård och omsorg där specialistkompetensen ingår. Om detta har vi riksdagsledamöter lagt en motion till riksdagen. http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H402964

Hemtjänsten är en verksamhet inom äldreomsorgen som får alldeles för lite uppmärksamhet. Det är ett roligt men också många gånger ett svårt arbete som kräver kompetens och bra förmåga att möta människor och se deras behov. För att klara kompetensförsörjningen inom hemtjänsten måste vi hjälpas åt. Marie och Jennie hade flera tankar som de skickade med mig om vad vi kan göra för att fler ska vilja arbeta inom hemtjänsten. Och senare på dagen, när jag fick träffa Camilla Scharff och Teresa Svensson som är affärsområdeschef respektive biträdande affärsområdeschef på Leanlink, fick jag än fler medskick och idéer. De ska jag nu ta med till mina kollegor i riksdagen och kommunen.

Jag får ofta frågor om hur vi ska göra med servicehusen i Linköpings kommun. Idag kan det finnas flera olika utförare på ett och samma servicehus och det tas ofta fram som en svårighet, bland annat i äldreombudsmannens rapport. I koalition för Linköpings samverkansprogram står det:
"Servicehusen ska samordnas och få en sammanhållen verksamhet."

Många av de som arbetar med äldreomsorg runt om i landet nämner ofta den metod med levnadsberättelser som utvecklades i Linköping. Om du är mer intresserad av detta, läs Bertha Ragnarsdottirs bok Här är ditt liv, Greta Pettersson.

23 oktober 2016

Perspektiv

Sitter såhär på söndagseftermiddagen och pluggar mikroekonomi. I min amerikanska lärobok tas ett exempel om priskänslighet: Kira råkar ut för en lätt olycka som dock kräver ambulansfärd. Efter en vecka får hon räkningen på motsvarande 15 000 svenska kronor. I läroboken står att läsa: "Kiras upplevelse är på inget sätt exceptionell". Det ger lite perspektiv på vår egen sjukvård och hur fantastiskt det är att människor i Sverige inte behöver ta lån om olyckan är framme.

21 oktober 2016

I vår kommer jag gå in och vikariera i riksdagen för tredje gången den här mandatperioden. Eftersom jag känner att verksamheten, politiken och den som vikarierar för mig i Linköpings kommun behöver kontinuitet, bestämde jag mig för att avsäga mig mitt uppdrag. Jag kommer därför sluta som kommunalråd och ordförande i äldrenämnden i Linköpings kommun vid årsskiftet.

Det har varit ett fantastiskt roligt och givande uppdrag och jag är stolt över förtroendet jag gavs att vara kommunalråd och nämndsordförande i Linköping. Mitt engagemang för frågorna kommer jag alltid ha kvar, när jag nu fokuserar på riksdagsuppdraget.

17 oktober 2016

Kriget i Syrien har nu hållit på fem år med fasansfulla händelser som följd. Människor har tvingats fly, andra är kvar i ett hårt sargat Syrien där familjer och barn drabbas hårt. Minst en kvarts miljon människor har dödats.

Igår höll SSU en manifestation för Syrien som samlade representanter från flera olika partier och organisationer. Det är bra - som ett sätt att uppmärksamma och agera. Detta fruktansvärda måste få ett slut!